د حمل نجه

د حمل نجه

۱ ۰ موژ ددونوم ویتا د اداره له خوا فکرکوو چه ژوند یوتحفه دی.مګرځینی وختونه دژوند په ره داسی مشک ت راځی چه د حاملګی ادامه امکان نلړل او یا منطقی نه دی. ددی د یل سره لکه: بی امنیتی، ډاډ، دروغتیا اویا مالی مشک توسره، ښځه او نارینه جګری،دار، یوازی واوسم، یونوی ژوندی، دفرارپه ره باندی بدتجربی کولی،اویاماتم ځکه چی یومینه اقارب فوت شوی وه،هم دحامله شول په تعویقه ځندیژلی د یل دی.

۲ ۰ کله چه تا د ۱۲ هفتی په آغاز خپل حمل قطع کول غواړی، په آلمان باندی تا دقانون (د۲۱۹ دجزادقانون دماده په اساس) سره مجبوروی چه ددی کارله مخه یومشوره دمشوره اداره ته چه ددولت سره لکه حقوقی ځای قبول شوی دی، په س راغی. دغه مشوره اودمشوره اداره یو سند ستاسی بی ګناهی ثابت کوی اود حمل قطع کول شرایط ورسره تثبیت شی او تا جرم نشی.

دغه مشوره رایګان دی او ستاسی مشوره محرم دی.دغه مشاور ښځه/سړی حق نلری چه پرته له ستاسی مکتوبی اجازه نامه ستاسی مرکه یوبل سړی ته افشآ وکوه.کله چه زم شی یوترجمان تاته ترجمه کوه. دغه هم ستاسی مرکه محرم وساتی. له دی کبله لطفآ موژ ته داعتمادسره تول موضوعات په باره چه تاته مشکل شکاریژی، خبری کوی.

موژ تا سره یوځای د مختلفی ری دستاسی او دستاسی ماشوم دپاره پوه کوو. دغه صحبت دستاسی جرآت اوالرښوونی دتقویه دپاره دی.

ددغه صحبت نتیجه براخه وی.موژتاته مرسته کوومګرتابایدخپل فیصله مستق په خپله کوی.موژستاسی فیصله قبول کوو. ښځی او نارینی حق لری یوازی او یا په ګده مشوره غواړی. تا هم په خوښی حق لری یو اعتمادی شخص هم ورسره راغلی، لکه (مور،خور ستاسی دوست/ښځه...). کله چه تا غواړی مشاورتاته د مشوره سند/تصدیق په س ورکوی.

تا حق لری څوځلی مشووری اخلی ترهغه وخت چه تا دحاملګی ادامه اویادحاملګی قطع کول فیصله کوی. هره ښځه حق لری دغه کار په خپله فیصله وکوی، په خپلواکه توګه پرته خپل نارینه ته. یوه بل ره دحاملګی دقطعول پرځای دغه دی چه خپل ماشوم په فرزندی/تصویب سپارل، دی. چه ستاماشوم په یوخانواده چه په غوره باندی پیداکړی شوی وسپارل شی او ستا ماشوم په دغه خانواده وده/رشد کوی. ستا مشاور ښځه/سړی تاته ددغه مسله دپاره ښه مشوره کوی او معلومات ورکوی.

زمونژ مشاوران تاته دمالی او عملی مشک تو دپاره هم مشوره کوی، لکه (نهضه، کار، خانه/منزل،روغتیا،ماشوم ته پاملرنه اوبلی مرستوته).

تا دحمل د قطع کول دپاره په دغی پوه ارتیا لری

۱ ۰ د مشوره او د حمل قطع کول ترمنځ باید ۳ ورځی وی. دحمل قطع کول د دوا سره اویا دعملیاتوسره ترسره کیژی.او دغه باید د یو داکتر ښځه/سړی عملی شی. تا باید یوه معاینه خانه پیدا کړی چه په هغه ستاسی مورنی ژبه خپریژی او یا تا یواعتمادی شخص چه تا ته آلمانی/پښتو ترجمه کوی، ورسره واخلی او معاینه خانه تځی.

۲ ۰ کله چه دحمل قطع کول چه عملیاتوسره انجامیژی باید دکامل بیهوشی سره شوی وه. دغه په شفاخانه اویا په معاینه خانه باندی عملی شی. له دی کبله تا باید دخپل ترانسپورت سره توجه کوی او هم دخپل نوری ماشوم دسرپرستی دپاره پوه وی.

دحمل قطع کول چه ددواسره انجام کیژی باید تر ۹ حمل هفتی ترمینځ عملی شی. دغه متود داسی دی چه تا (دداکتر په حضور) ۲دوا ته ددوه ورځی ترمنځ وخوری. خونریزی، زړه بدوالی، لژ درد ددغی متودی ملتیا وی. مګر کله چه تا دیر خونریزی، دیر درد،او یا تبه پیدا کوی، باید داکترته تځی. دحمل دقطعول نوروسته د ۲ هفتی ترسره یوتعقیبی معاینه شی.

۳ ۰ دحمل دقطعول مصارف دستاسی مالی وضع له سره تغین شی. کله چه تا کارکوی اوعاید لری، بایددغی مصارف په خپله تآدیه کوی. کله چه تا پناه خواه وی او یا دبیکاری ګتی ۲ پول اخلی، دحمل قطع کول مصارف تاته رایګان دی.هغه وخت تا دیوبیمه یو لکشت نیونه سند اخلی.

لطفآ باید ځان سره دغه سند، دمشوره سند،دداکتر دانتقال سند، دبیمه کارت،دمعالجه سند،دوینو ګروپ کارت اویا دموری پاس دداکتر په معاینه خانه/شفاخانه باندی ځان سره واخلی.

۴ ۰ کله چه تا دحمل دقطعکولی نوروسته یو مشوره ضرورت لری، البته موژ حاضریو تاته سره مشوره کوو، مرسته کوو اودحمل دجلوګیری اودخانواده پ ن دپاره ځینی

متودی تاتوسره خپرونو. لطفآ پوه وی چه ۲ هفتی دحمل دقطعکولی نوروسته امکان لری چه تا بیا حامله شی. 

موژ ستاسو لپاره وخت واخلی – دونوم ویتا

CookieHinweis

[DE] Die auf dieser Website verwendeten Cookies dienen ausschließlich der technischen Bereitstellung des Webangebotes. | [EN] The cookies used on this website serve exclusively for the technical provision of the web offer.