دامیندواری پر مهال

دامیندواری پر مهال

تولی ښځی د امیندواری په وخت کښی دیری تعغیرات احساس کړی.دیری پښتنو، شکونه او کله ناکله هم شکایتونه په دغی هفتی او میاښتو ښځی ته ری ملتیا او بدرقه کوی.کله چه تا له کوتا وخت په آلمان باندی راهیسی، په آلمان باندی امیندواری تا ته یو لوی چلنج دی تر هغه وخت چه تا خپل ځان راحت حس کړی.

ما تاته په دغه ره مرسته کوو. لطفآ هرومرو زما مشاوره کنندګان سړی/ښځی سره تماس اخلی او دغی ته اعتماد ولری او خپل پوشتنی هغی ته وکوی.

۱ ۰ دامیندواری د لمرنی وخت باندی باید توجه کوی چه روغ اوبی بیل غذا وخوری. لطفآ په دغه وخت الکول نه څښی اوسیګرت یی نه څکولی چه ستاسی ماشوم ته زیان نه ورسوی. کله چه تاپه دوا ضرورت لری لطفآ داکتر ته پوښتنه کوی. لطفآ ددغی مجانی معالجی سره استفاده وکوی، تقریبآ ۱۰ ځل- او ۳ځل سونوګرافی دی. تا ته هیله شی چه دحمل په لومریووخت تر ژره یوه قابله پیدا وکړی، چه دغه تا ته د امیندواری په وخت همراهی کو یشی.
په دیرومواردوکی دغه قابله تاته دتولد نوروسته هم مرسته وکوی.تول دداکتراحتیاتی معالجی اود قابله مرستوتاته رایګان دی.

۲ ۰ د امیندواری په لمرنی وخت امکان لری چه تا مشک ت پیدا وکوی،لکه ستومانتیا، ستړیا اوستاسی طبع خراب وی.ستاسی جسم باید دامیندواری د تعغیراتو سره همآهنګی پیدا کوی.داکتراویا قابله تاته په دغه باره معلومات ورکو یشی.تا باید دخپل جسم زیګنالونه ته توجه کوی او هم بیا خپل ځان سره یوه تفریح قایل شی. عمومآ په تازه هوامتواتر حرکت کول دیر فایده لری.لطفآ توجه کول چه سنګین شیان نه پورته کوی.

۳ ۰ تا حق لری چه دامیندواری دلمړنی ۳ میاشتی ته زیژیدنی ترمخ معایناتو – پرینتال تشخیصات – قبول او یا رد کوی.لطفآ په پوره وخت یودزیژیدنی دآمادګی کورس پیدا وکوه.تا داشفاخانه د پیښی اودقابله سره معلومات اخیستی چه په کوم شفاخانه زیژیدو ځای دی اوتا هغه شفاخانه چه تاته په ښان وی انتخاب کول حق لری.

۴ ۰ کله چه تا تول اجتماعی خدمات اخیستی اویا که نه، دستاسی داقامت اودستاسی استوګی درجه ته مربوط دی. دغی خدمات لکه:نوری ارتیا، پولی مرستو، دماشوم جامودی. لطفآ ددغه په باره دستاسی دامیندواری مشاور ته معلومات اخیستی.دغه شخص هم تاته معلومات
ورکوی که تا دبنیادی مرستو تقاضا حق لری،لکه د فدرال مرستوچه دمور او ماشوم سره دی. کله چه تا کارکوی، تا دموردساتنه سره، دخبرتیا ساتنی، دزیژنتون ګته

ا و والدینووخت د ماشوم دتربیه او زدکړی وخت دقانون سره سم حق لری.

۵ ۰ تا د ماشوم لپاره په لومرنی ارټیا ضرورت لری. دغی : دماشوم بستره او پانه،توشک دآبوپرضد،داورنی بلیژل میزاوتوشک، اورنی سطل،داوبی کاسه،دمینځل لپاره لیف، ۲ پاکت دماشوم سره لمرنی اورنو،ترمومیتر، کریم پرته – له عطر،رنګ او حفاظتی مواد -،دماشوم ګادی وی. دماشوم جامی: ۱-۲ دخوب کڅوری،چت،۵
دماشوم لپاره کمیسونه او پطلونواوجاکتونه،۲ جرابونه، ۱ ک ،کرتی، دزمستان لپاره وی.

ماشوم ته دسینه ته شیدوورکول: ۲سینه بند دشیدوورکول دپاره،دسینه بند دپاره زیرمیو.کله چه تاستا ماشوم ته دبوطل سره تغذیه کوی: بوطلی تغذیه، دبوطل لپاره چوشک نمبر ۱، دبوطل دمینځل دپاره برس، ۱ قطی لمرنی تغذیه دماشوم دپاره،. تادماشوم جامی چه یو ځل استعمال شوی وه یعنی لی می او ارزان هم رانیولی کو یشی. نوی جامی باید ومینځل شی.تادماشوم د جامی په باره هم د قابله مشوره اونوری خانمان سره صحبت کو یشی.

۶ ۰ تا باید دخپل ماشوم دتغذیه دباره دیر توجه کوی چه آیا دسینه سره اویا دبوطل سره خپل ماشوم تغذیه غواړی. دسینه سره تغذیه دیرصحت اودموراوماشوم سره آسان دی. دمورشیدویوکامل تغذیه ماشوم ته دی.ددی مقداراوحرارت تل مساعد دی اوهم رایګان دی، دماشوم معافیتی سیستم محافظت کوی اوددی حساسیت سره مخنوی محافظه کوی. کله چه تا قادر نوی خپل ماشوم دسینه سره تغذیه کو یشی، په آلمان باندی دیر ښه تغذیی دماشومان لپاره دی،چه تا ورسره خپل ماشوم تغذیه کو یشیی.لطفآ ددغی موضوع دپاره دخپل مشاور سره خبری کوی.

۷ ۰ لطفآ دخپل امیندواری په آخرباندی باید یو معاینه خانه د ماشوم داکترته پیدا کوی. ښه دی کله چه دغه داکترستاسی مورنی ژبه خپریژی.ستاسی ماشوم دپلتنی معاینی اوآزموینی ضرورت لری. په آلمانی باندی دغی دی:

دوهم معاینه ځل د ۳ تا ۱۰ زیژیدلی ورځ ته دریم معاینه ځل د ۴ تا ۵ هفته ته

دماشوم داکتر ستاسی ماشوم همراهی وکوی کله چه ستاسی ماشوم بالغ شی...

۸ ۰ تا باید خپل بکس دشفاخانه دپاره تقریبآ ۱ میاشتی د زیژیدو له مخه آماده وکړی. دمور پاس،دبیمه پاس،دزیژیدوسند،دنکاح سند، تاته لپاره جامی، داقامت اجازه نامه، جرابونه، جامی د زیژیدو دپاره (دخواب جامی، تیشارت) دمنځل دپاره اودآرایش دپاره ارتیا. دیوآسان زیژیدو نوروسته تر ۳ ورځی اودعملیاتی زیژیدو نوروسته تا ۵ ورځی په شفاخانه باندی بستر کو یوی.تا باید یو کمره اویا خپل موبایل ورسره واخلی.کله چه تاته دیرپرارزش عکسونه دستاسی ماشوم انځور کو یشی.

۹ ۰ ښځی او سړی چه نکاح نکوی، باید دزیژیدودنیته پرمخ دشتاندس امت او یادځوانان له اداره څخه یو سند دپ رپیژندنه اویا تصدیق کول دپاره تقاضا کوی.

۱۰ ۰ لطفآ دخپل نوری ماشومان دپاره باید د زیژیدود نیته پرمخ یو سرپرست تهیه وکوی او هم باید دخپل انتقال په شفاخانه سره د نقلیه ویسله تهیه وکوی (تکسی، بس،موتر)

۱۱ ۰ دامیندواری په اخروخت ستاسی جسمی مشک ت دیرشی. ځینی بارداران ښځی دمعده سوزش، پشت دردی او په بی خوابی مبت شی. مګر دغه وخت ژرسپری شی اوتاخپل ماشوم ته ژر په بغل اخلی.کله چه تا دزیژیدو دنیته ترمخه کوزار پیدا کوی او یا خونریزی او یا امنیوریکسیز پیدا کوی، باید ژر خپل داکتر ښځه/سړی اویا قابله ته مراجعه وکوی.

دغه نمبر د تیلیفونی مرسته دی، چه – امیندواری ښځی ته عاجل وختونی – مرسته کوی:

08004040020 امیندوارانښځیتهپهدغیځایپه۱۷مورنیژبیته۲۴ساعترایګانمرستهشیاو دویپه دغه ځای مشوره اخلی.البته چه دغه مرکه با اعتماداو بی نوم دی.

موژ تاته یوښه امیندواری دوره اویوآسان زیژیدو غواړی.

CookieHinweis

[DE] Die auf dieser Website verwendeten Cookies dienen ausschließlich der technischen Bereitstellung des Webangebotes. | [EN] The cookies used on this website serve exclusively for the technical provision of the web offer.