توصیه - چه است ؟

توصیه – چه است ؟
با وجود صحت و سالم بودن – نزد دکتر؟

ما میخواهیم به شما به صورت رایګان و مستقل راهنماهی ابتداهی در باره مشاوره با بارداران را معرفی نماهیم البته که در

چوکات خدمات س متی و اجتماعی در آلمان. اګر نیاز به کمک و یا به مشوره داشته باشید، میتوانیدازمراکزمختلف کمک طلب نماهید. این کار در آلمان معمول میباشد.

۱ – بارداری:

هر زن و هر مرد حق آنرا دارد که در باره تمای ت جنسی، تنظیم خانواده و بارداری سوال نماید. – ماده ۲،۱ درګیری و مشک ت بارداری. در قانون اساسی ما درج است که «هرمادر حق ادعا حمایت و مراقبت را در اجتماع دارد». «هر زن باردار حق دارد که - درهرچهارهفته یک بارودر دو ماه آخر بارداری دو بار در هفته» نزد دکترویا قابله برود. این زنها میتوانند که دکتر زن/مردرا، قابله را، یک کورس تولد دوره مقدماتی و هم کلینیک تولد طفل خودرا آزادانه انتخاب نمایند. آنها حق دارند که یک پاس مادرو حد اقل ۳ معاینه سونوګرافی دریافت نمایند.

از مرحله برنامهریزی خانواده، دردوره بارداری تا ۳ سالګی طفل خود میتوانندکه ازتوصیه های مااستفاده نمایند. مابه شما
در باره کمک وعملکاری اجتماعی در موقع مشک ت مالی، در باره مشک ت صیحی وس متی، درګیری یا مشک ت بین زن وشوهر، جستوجو منزل، کمک های قابله، پیشنهادات درباره اوقات فراغت فامیل ها، تجهیزات اول کودک، راهنماهی اولی با مقامات رسمی،... و در موقع زمه شما را به مقامات دیګر رهبری میکنیم.

بعدازتولد طفل شما میتوانیدسند یا مدرک تولد طفل خودرا از محضر شتاندس امت بدست آورده میتوانید. قابله از شما مراقبت میکندوهمچنان میتوانیدکه ازمعالجات مراقبتی به طفل خوداستفاده نماهید. مقامات مهاجرین وزندګی نمودن، مقامات خدمات اجتماعی و اداره فدرال مهاجرین وپناه خواهان به یک کاپی سند تولد طفل شما ضرورت دارند.

۲- در تضاد بارداری:

بعضآ زمان باردار شدن مساعد نمیباشد. شاید شما دلسردوخسته باشید، ویاپشتیبان نداشته باشید که نګران شما باشد واز این نګاه از آینده ترس داشته باشید؟

ما برای شما و وضیعت زندګی شما وقت داریم. ما به شما مشوره بی انتها میکنیم. همچنان اظهارات شما نزدما محرم میباشد. در عین زمان با شما راه حل ودیدګاها میجویم تا اینکه با طفل خوددرآینده ازکمک های مختلف استفاده نموده بتوانید. اګر در ۱۲ هفته اول حامله ګی بخواهید که سقط جنین نماهید، قانونآ مجبورید که یک مقام یا اداره رسمی مشاوره بارداران را بازدید نماهید. بین این مشوره و سقط جنین باید ۳ روز وقفه باشد. آګر خواسته باشید بعدازختم مشوره آن دفتریک تصدیق نامه در باره آن مشوره به شمامیدهد. سقط جنین از طریق قرس/دوا و یا از طریق عمایات ازدکترصورت میګیرد. اګر شما بعد از سقط جنین تقاضا به مشاوره یا صحبت داشته باشید، البته که مشاور زن حاضر به این کار میباشد.

۳- معاینات قبل از تولد طفل:

در دوران حمل یا بارداری دکتر زنها به شما معاینات قبل از تولد طفل – پرینتالدیاګنستیک - را پیشنهاد میکند. این معاینات امراض یا انحرافات که اګرطفل داشته باشد تشخیص و پیدا میشود. این معاینات شاید شما را راحت و یا نارام سازد. مادراین زمان به شما مشوره میکنیم که چه نوع فیصله نماهید- مصارف آن؟- اګر ظهوریک مرض به طفل شما تشخیص شود، ما به شما پشتیبانی زیادومشتاقانه جهت آمادګی تولد طفل مریض شما میکنیم. اګر شما فیصله سقط جنین را نماهید، ماشمارادراین فیصله دشوار بدرقه و همراهی میکنیم.

۴- بی فرزند بودن ناخواسته:

در اوایل زمان که در آلمان تقاضاپناه را میکنید، عمومآ بیمه صیحی ندارید. تنها در وقت حاد که شدید مریض شوید معالجه میشوید. آطفال، زنان باردار، قربانیان جنګ و خشونت و همچنان اشخاص معیوب و معلول معافظت خاص میشوند.

اګر شما خواهش داشتن یک طفل را داشته باشید، باید همه مصارف عالی این نوع معالجه را «معالجه تکثیر دکتری- ریپرودوکسیونس میدیسینیشربی اندلونګ» را خود شما پرداخت نماهید. ولی میتوانید از طریق بیمه صیحی عمومی با مصارف کمتر معالجات مثل مشاهده دوره مهانه خودرا، معاینه سونوګرافی و معاینه هورمون خودرا، معاینه تعقیق نطفه مردو غیره معاینات... را بکید. باید توجه نماهید که ازشوهر شماهم مثل شما معاینات صورت بګیرد، زیرا که دلیل بی فرزندی به مرد و زن مساویانه ارتباط دارد. در مشاوره ها در این موضوع ما به شما در باره امکان باروری، رویدادهای فزیکی یا جسمی شما، در باره چانس و خطرات معالجات مختلف اط عات زمه را به شما میدهیم. همچنان در دوره خواست فرزند با شما در باره موضوعات: رفتار با سوګواری یا ماتم، در باره خشم، حسادت، درباره ګناه، فشارهای خانوادګی، تضاد بین زن وشوهر، امکانات آینده و در باره جایګزینی هاو...با شما صحبت نموده وبدین وسیله از بارمشک ت روحی شما میکاهیم.

۵ – خشونت:

مردوزن در آلمان حقوق مساوی دارند. هر نوع خشونت جسمی یا فیزیکی و روحی به مقابل زن ها، مردهاواطفال، هم در زندګی زن وشوهر در بین فامیل ممنوع است و جزا دارد. لطفآ با اعتماد کامل به ما مراجعه نماهید. ما با شما در این باره صحبت و به شما مشوره میدهیم. در موقع عاجل از شماره تلیفن مجانی و بی نام ما استفاده نموده میتوانید:

08000116016 . این کمک تلیفنی چندزبانه میباشد.

۶ – تولد محرمانه:

اګر راه حل مشک ت خودرا نمیدانید، ویا حمل خودرا پنهان میکنید، و یا درعجله خواستار آن باشید که طفل خودرا تنها بزاهید یا به دنیا بیآورید – خواهش میکنیم که از عرضه مشاورات محرمانه ما استفاده نماهید. در این موقعات به شما کمک های صیحی میشود بدون آنکه اسم خودرا افشآ یا ذکرنماهید. ما به شما مشورات مختلف قبل وبعد ازتولد طفل شما میکنیم. ما به شما هر نوع کمک که خواسته باشید انجام میدهیم. ازحقوق شما وحقوق طفل شما احمایه خاص میشود. اګرراه حل وضع فعلی خورا ندانید- زاهیدن یا به دنیا آوردن طفل به صورت محرمانه – به شماوقت زیاد میدهد که هم بعدآ «از ماه های اول حمل تا زمان به فرزندی دادن طفل» فیصله کرده میتوانید که آیاباطفل خود زندګی بکنید ویا طفل شمابعدازتولدازطرف پدرومادردیګرمحربان به فرزندی ګرفته شود. شما تنها نمیباشید! ما از شما پشتیبانی کرده و ازشما بدرقه میکنیم! – کمک تلیفنی مجانی بی نام این است:

08004040020.

مهردفتر مشاوره، م قات بعدی، یادداشت.

CookieHinweis

[DE] Die auf dieser Website verwendeten Cookies dienen ausschließlich der technischen Bereitstellung des Webangebotes. | [EN] The cookies used on this website serve exclusively for the technical provision of the web offer.