دزیژیدنی له مخه تشخیص/دزیژیدنی له مخه معاینات:

دزیژیدنی له مخه تشخیص/دزیژیدنی له مخه معاینات:

په آلمان باندی تقریبآ تول ماشومان په دنیا باندی صحت راځی. تا حق لری چه دحاملګی او دو دت په وخت دمتخصصین سره مراقبت شوی .

په آلمان باندی تقریبآ تول امیندواری ښځی دحاملګی په وخت بایددښځی داکتر اویا دقابله سره دغی احتیاطی معاینات انجام ورکوی. په دغی معاینات هم ۳ سونوګرافی معاینات شامل وی.تاحق لری چه فیصله کوی چه ایادستاسی ماشوم ته دیوغیرنومالتیا وضع لتولی شی که نه. تا تل حق لری چه دغی معاینات قبول کوی که نه.

دښځی دداکترسره تاته نوری احتیاطی معاینات (پرینتال دیاګنوستیک)دو دت له مخه پیشنهاد شی.ددغی معاینات له سره ناروغی اویاغیرنورمالتیاهی چه شاید ستاسی ماشوم ولری کشف شی.دغی معاینات تاته آرام کوی اویا تاته نارام کو یشی کله چه ددغی معاینات له سره ستاسی ماشوم معالجه ضرورت لری. مګرباید ذکر شی چه دغه معاینات ۱۰۰٪ اعتباری نتیجه نلری.اودماشوم ناروغی دشدت پوره تشخیص نه شی کو ی.مونژ تاته دستاسی فیصله دپاره مشوره کوو (دغی معاینات قیمت دی).

کله چه یو ناروغی دستاسی ماشوم ته تشخیص شی، موژ تاته دو دت په آمادګی څخه شدیدآ مرسته کوو. مونژ تاته معلومات ورکواومرسته کوو کله چه ستاسی ماشوم معیوب تولد شی. ستاسی ماشوم داحتیاطی پرستاری دغوړه پاملرنی دتولد دآمادګی دپاره او هم دتولد دجریان دپاره رمونژمرسته اخلی. دتولد نوروسته ستاسی ماشوم دطبی معالجات او دجسمی اوروحی د انکشاف دپاره په دیره غوره توجه شی او هم تشویق شی.

کله چه تا خپل حمل قطع کول غواړی، مونژ تاته په دغه مشکل فیصله او مشکل ره همراهی اومرسته کوو.

CookieHinweis

[DE] Die auf dieser Website verwendeten Cookies dienen ausschließlich der technischen Bereitstellung des Webangebotes. | [EN] The cookies used on this website serve exclusively for the technical provision of the web offer.