تست تشخیصی قبل از زایمان:

تشخیص پیش از تولد/معاینات قبل از تولد:

درآلمان تقریبآ همه اطفال سالم به دنیا میآیند. دراهنګام بارداری وو دت شما میتوانید خودراراحت وشایسته حس نماهید.

تقریبآ همه زنان حامله در آلمان – باوجد آنکه کام سالم اند – متواترجهت معاینات احتیاطی نزد داکترمتخصص زن، ویا نزد قابله زایمان میروند. در این معاینات ۳ بار معاینه سونوګرافی شامل است. شما انتخاب میکنید که آیا اخت ت که شایدطفل شما داشته باشد، معاینه شود یا نه. همچنان شما حق دارید که ازاین شکل معاینات صرف نظرنماهید.

داکتر زنها هم به شما معاینات دیګر قبل ازتولد (پرهنتال دیاګنوستیک) را پیشنهاد میکند. به اثر این معاینات امراض ممکنه ورشد نا صحیع طفل دریافت شده میتواند. این نوع معاینات به شما اثر خوب یاخراب میګزارد، زیرا که درموارد نادرمعالجه طفل امکانپزیر میباشد. به اثر این معاینات هم عمومآ نتیجه قابل اعتماد در باره درجه معلولیت و یا مرض داده شده نمیتواند.ما به شما در باره فیصله ولزوم این معاینات مشوره میدهیم (مصارف این معاینات خیلی زیاد است).

اګر اخت ل به طفل شما وجودداشته باشد، ما به شماکمک نموده وبه صورت مشتاقانه درآمادګی تولد طفل شما سهم میګیریم.ما به شما اط عات در باره پشتیبانی از والدین که یک طفل معلول به دنیا میآرند، میدهیم. طفل شما بهترین کمک ها راقبل وبعد از تولد بدست میآرد.بعد از تولد طفل شمااز طریق کمک های مشتاقانه طبی حمایه شده و زود از نګاه روانی و فیزیکی به او کمک میرسد.

اګر شما کدام راه دیګر به جز از تخریب بارداری نمیبینید، ما شماراهمراهی نموده ازشما پشتیبانی وحمایه میکنیم تا اینکه این فیصله بزرګ را به خوبی حل و فصل نماهید.

CookieHinweis

[DE] Die auf dieser Website verwendeten Cookies dienen ausschließlich der technischen Bereitstellung des Webangebotes. | [EN] The cookies used on this website serve exclusively for the technical provision of the web offer.