بعد از و دت یا تولد

بعد از و دت یا تولد

تبریکات قلبی به تولد طفل شما!

قابله شما بعد از تولد هم حاضر است به سوا ت شما جواب بدهد.

۱ ۰ بعد از تولد باید کار های مختلف را انجام داد. مهمترازهمه در بستر زایمان آرامی واستراحت مادروطفل میباشد. بعد از تولد،زن نفاس، درد بعد ازتولد، بواسیر، شفااززخم های تولد،عرق زیادوهم درددروقخروج شیرمیداشته باشد. هفته ها دوام میکند تا اینکه تعغیرات جسمی زن که به اثربارداری به وجود آمده اند به حالت هادی برګردند. اګرشمادراین وقت کم حوصله باشید وخودراخوشبخت حس نکنید، ناراحت نباشید.این حالت نورمال است.اګرحالت بیمیلی وافسردګی شما دوام پیدا نماید، باید به داکترویا قابله خود مراجه نماهید.

۲ ۰ قابله دراوایل شماوطفل شما رارابدرقه میکند. اوجریان تبدبل تعغیرات جسم زن وانکشاف طفل را تعقیب میکند وبه شیردادن طفل به شماکمک میکند.طفل بایدفورآبعدازتولدبه سینه مادرګذاشته شودتا اینکه ازشروع تماس زیادجسمی باطفل خود داشته باشید. در شروع طفل مقدارکم، هما کافی شیرمفید مادررامینوشد. اینکه اطفال درچندروزاول بعدازتولد کمی وزن میبازند، نورمال است. هرقدرزیاد طفل راشیردادبه همان اندازه شیرمادربه اثرتولیدحارمون زیادمیشود. اګرامکان شیردادن به طفل رانداشته باشید، غم نداشته باشید. درآلمان شیرهای با استاندارد با وجوددارند که ضروریت طفل شمارارفع میسازند.سوا ت خودرادراین باره با قابله ویا مشاوره شیردادن اراهه نماهید

۳ ۰ لطفآ طفل خودراجهت معاینات احتیاطی نزد داکتراطفال ببرید. این معاینات از ۱-۱۰ معاینه میباشند که U1 فورآ بعد از تولدصورت میګرد.
U2 بین ۳ -۱۰ روزګی طفل صورت میګیرد. و U3 در۳یا ۴ماهګی صورت میګیرد.از داکتراطفال دفتر/کتابچه معاینات رابدست میآرید.درآن نتیجه همه معاینات درج اند. جهت جلوګیری ازمرګ دفتآ طفل (س ی د س) باید توجه نماید که طفل شما درش فزک/کیسه خواب در بسترک طفل خواب نماید، بدون لحاف اضافی، بالش ویاحیوانات نرم سامان بازی.همچنان باید طفل خودراازګرمی زیادوازدودسیګارمحافظه نماهید. شیرمادرهم یک فکتورمحافظت به طفل میباشد.ازقراراین اقدامات

پیشګیرانه درآلمان در سال های ګذشته ۸۰٪ مرګ دفتآ طفل کم شده است.

۴ ۰ س متی طفل مهم است مګر س متی مادر او هم! توجه نماهید که غذا مفیدومتنوع بخوریدوکافی آب بنوشید.اوقات استراحت داشته باشید.از قابله درباره جمناستک پسینسازی اط ع حاصل نموده میتوانید.اګرنمیخواهید که به زودی باردارشوید،باشوهرخودمشوره بکنیدوبا قال توجه، ازبارداری جلوګیری میتوان کرد.دراین باره مشاور بارداری به شما مشورت میدهد.

۵ ۰ شیردادن طفل مانع بارداری شده نمیتواد.خصوصآ بعد ازتولد سیزاری توسعه میشودکه تا یک سال از بارداری جلوګیری باید کرد.جلوګیری مداوم ازبارداری بعدازیک و دت بااستفاده ازکاندوم و یا از دیافراګما میباشد. حاله استروژنی جهت جلوګیری از بارداری دردوران شیردادن اجازه نیست.ازمواد که پروژسترون داراباشند، مثل مینی پیلی، پیچ حورمونی و پیچکاری سه ماهه عمومآاستفاده شده میتواند. لطفآ در این باره ازداکترزنها

مشوره بګیرید تا اینکه به شما مساعد ترین امکان را توسعه نماید.

۶ ۰ شاید طفل شما به مراقبت زیاد ضرورت نداشته باشد.بعضی اطفال در اوایل نارام بوده وزیاد ګریه میکنند. خیلی مهم است که زیادباطفل خودتماس جسمی داشته باشیدوازاین طریق به ضروریت های اوعکس العمل نشان داده وآنراراسآ رفع نماهید.طفل نوتولد شده را بدآموز نسازید. از طریق رفتارمهربان آمیزمادروپدر،اعتماد طفل با آنهاوبا دنیاانکشاف نموده تقویه میشود. این اعتماد پایه مستحکم انکشاف مساعد طفل شما است. اګر طفل شما خیلی ناراحت وحوصله شما کم باشد، میتوانید همیش ازقابله ویا مشاوره بارداری کمک حاصل نماهید. پریشانی وکم حوصلګی به بیقوتی وخشم تبدیل شده میتوانند. اګر شما به این نوع حالت استثنا قررګیرید، طفل خودرا در بسترکش به امن بګذارید، از اطاق خارج
شویدودرهوا تازه بروید، تا اینکه دوباره آرامی حاصل نماهید. بعضآدرچنین حا ت بعضی والدین عکس العمل غلط نشان میدهندوطفل را تاوقت میلرزانند که طفل

آرام شود. این کاربه مغز طفل صدمه های دایمی میرساند، زیرا که مغز طفل خیلی احساس است.ما درآلمان سیستم های کمکی خیلی خوب داریم که به مادروپدر در چنین مواقع کمک میکنند. این انجمن های مختلف اند که به صورت کمک های اولیه ازطرف اداره جوانان،قابله فامیلی، کمک به فامیل هاوغیره صورت میګیرد.مشاوربارداری به شما کمک میکند وانجمن مساعد را به شمامعرفی کرده میتواند.به موقع جهت مفاد فامیل کمک خواستن نه ضعف، بلکه قوت شمارانشان

۷ ۰ مسله سازمانی: بعد ازتولدهم باید چند کارراانجام بدهید. سند تولدراازدفترازدواج (که بعضآ هم در بیمارستان) میباشدبدست آورده میتوانید.ازطریق پسته مکتوب شماره دارمالیات طفل خودرابدست میآرید (این شماره را باید خوب نګهداری نماهید). از تولد طفل خود باید به دفترخانه و مهاجرین،به اداره( فدرال مهاجرین وپناهندګان)، دفتر جابسنتر، اداره اجتماعی مربوطه سوسیال واګر کارکن باشید به دفتر بیمه باید اط ع بدهید.ادعا به پول طفل، پول مادرپدر، پول خانه، پول اضافی طفل وپول

تربیه ایالتی (که تنها در ایالت بایرن است) مربوط به درجه اجازه نامه اقامت شمادرآلمان میباشد. اط عات اضافی ازمشاوره بارداران بدست آورده میتوانید.اګر قبل ازتولدطفل صورت نګرفته باشد،در صورت که ازدواج نکرده باشید، باید پدرطفل از دفتر ازدواج ویااز اداره جوانان اصلیت پدری خودراتصدیق بکند. شما میتوانیداط عات در باره مراقبت از کودکان بدست آرید. عمومآ بایدثبت نام طفل را فورآ بعد ازتولد درآنجاکرد.

CookieHinweis

[DE] Die auf dieser Website verwendeten Cookies dienen ausschließlich der technischen Bereitstellung des Webangebotes. | [EN] The cookies used on this website serve exclusively for the technical provision of the web offer.