کمک قابله زایمان

کمک قابله زایمان

۱ ۰ آیا درکشور شما شغل قابله زایمان وجوددارد؟

شاید درکشور شما بارداران دردوره بارداری اززنان باتجربه مثل مادر، خواهرویاخواهرخوانده مشوره وکمک بدست آرند.

درآلمان در پهلوی این افراد اداره مشوره به بارداران وجوددارد. و شما دردوره بارداری حق همراهی یک قابله زایمان رادارید. شاید شما خودرا دراوایل به اثر سوا ت، ترس، نګرانی ویا خوشی به طفل خودکه دارید،خودراتنها حس نماهید؟ شاید شما ازهمه تدابیر صحی که در آلمان برای بارداران صورت میګیرد، معاینات زمه در حاملګی و حمایه ازمادروطفل قبل وبعد ازتولد نابلد باشید؟ ما به شما مشوره میکنیم، به شما اط ع میدهیم وشماراهمراهی میکنیم.

۲ ۰ قابله زایمان کی است و چه میکند؟

این قابله کارمند است که همه سوا ت مربوط به بارداری، تولد وبررسی ازطفل را جواب میدهد. او تحصیل مشخص دارد. با او میتوانید درباره مراقبت وپرورش های مختلف در آلمان ودرکشور خود تبادله نظر نماهید.

این قابله به شما مشوره میدهد قبل از تولد، درجریان تولد وبعد از تولد. همه اظهارات شما بااو محرمانه صورت میګیرد. او اجازه ندارد اظهارات شمارابه جای دیګر افشآ نماید.

تقریبآ همه مصارف کمک های قابله به شما مجانی است.

در موقع بارداری:

این قابله قادر است به سوا ت شما در باره غذا، تمای ت جنسی زن وشوهر،درباره مشک ت بارداری مثل دلبدی، سوزش ، معده پشت دردی، درد پیش از تولد و همه ترسهای که شما داشته باشید کمک نماید. وهم اګر ندانید که شما وطفل شمابه چه ضرورت دارید، او کمک میکند. به جزازمعاینه – سونوګرافی - قابله همه معاینات راانجام داده میتواتد.همه معاینات بارداری رامیتوانید نزدداکترزن/مردویا نزد قابله انجام بدهید.این قابله به شمامشوره میکند که طفل خورادرکدام بیمارستان به دنیا آورده میتوانید. او به شما کورس های آمادګی تولد را پیشنهاد میکند.این کورس ها یا هفته یک بار چندین هفته دوام میکنند ویا به شکل مکمل در یک آخر هفته صورت میګیرند.در بعضی جاهااین کورس ها حتی به زبان شمابا مترجم دایرمیشود. کورس های آمادګی تولد بعضآ تنها برای زنان/مادران و بعضآ هم برای پدران ومادران اطفال دایر میشوند. شما حق دارید که نوع کورس را انتخاب مینماهید. در این کورس ها شما میآموزید که چه واقعات در موقع تولد صورت ګرفته میتواند، ویا چه نوع از درد تولد کاسته شده میتواند.همچنان اط عات بدست میآرید که دراوایل بعدازتولد با طفل خود چه نوع رفتار بکنید مثل شیردادن طفل، غذا وبررسی ازطفل.

در اهنګام تولد:

قابله زایمان در این وقت شماراهمراهی وکمک میکند. به شما ګرایش مساعد را، تمرینات و تخنیک های تنفس رادراهنګام تولد نشان میدهد، تا اینکه و دت شما آسان تر شود. او کمک میکند که مادروطفل تولد راراحت سپری نمایند. تنها درموقع زم مشوره داکتر زن / مرد را تقاضا مینماید.

بعد از تولد:

عمومآ مادروطفل در روزهای اول در بیمارستان میمانند. ویا اګر همه چیزخوب باشد، امکان هم دارد که چند ساعت بعد ازتولد مادروطفل مرخس شوند، این را تولدامبو نسی میګویند. مګر قابله از شما وطفل شما درمنزل شما سرپرستی میکند. در ۱۰ روزاول بعدازتولد قابله هرروزبه منزل شما میآید. اودرهفته های اول بعد ازتولد چندین باردرهفته نزدشمامیآید. اګرمشک ت در شیردادن و یا تغذیه داشته باشید، قابله همه وقت به خوشی نزد شما آمده وبه شما کمک میکند. قابله توجه به صحت مادروطفل دارد. اودر باره شیردادن، تغذیه بابوتل، در باره مراقبت ازطفل، کنترول ازناف طفل و هم در باره وزن طفل وبه سو ت ونارامی های که داشته باشید به شما کمک ومشوره میدهد.

یک – قابله زایمان فامیلی – تا یک سالګی طفل شما راهمراهی میکند.دراین باره از مشاور بارداری اط ع بدست آورده میتوانید.

۳ . چه نوع میتوان یک قابله زایمان پیدا نمود؟

خیلی مهم است که در موقع که مادر یا والدین میشوید، خودراراحت حس نماهید.از این نګاه زم است که به موقع یعنی در هفته ۱۲ بارداری یک قابله پیدانموده باشید که به شما کمک وشماراراهنماهی بکند. قابله ها در آلمان زیاد کاردارند. اګر در اواخر بارداری تقاضا یک قابله را بکنید، امکان دارد که قابله ها وقت نداشته باشند. اګر جهت پیدا نمودن قابله به راهنماهی ضرورت داشته باشید، میتوان به مشاوره بارداران دونوم ویتا مراجعه نماهید.

CookieHinweis

[DE] Die auf dieser Website verwendeten Cookies dienen ausschließlich der technischen Bereitstellung des Webangebotes. | [EN] The cookies used on this website serve exclusively for the technical provision of the web offer.