در زمان بارداری

در زمان بارداری

همه زنان در زمان بارداری تعغیرات وتجربه های مختلف میکنند. پیش بینیها، امید ها، سوا ت زیاد، تردیدها و بعضآناراحتی ها در جریان حاملګی هفته ها وماه هارادربرمیګیرد. اګراین زنان ازدیروقت درآلمان نبوده باشند، شاید دوره بارداری برای آنها دراینجا یک چالش مهم باشد.ما با شماکمک میکنیم تا اینکه شمابا خیال راحت این دوره رادر آلمان سپری نماهید.

ما دراین راه ازشما پشتیبانی میکنیم. لطفآ با اعتماد کامل هر سوال که داشته باشید، با مشاوره کنندهګان مرد وزن اداره ما به تماس شوید.

۱ ۰ درشروع حاملګی باید به غذا متعادل توجه نماهید. اګرخواستارآن باشیدکه به طفل شما صدمه نرسد، لطفآ دراین وقت از الکل وسیګار کام صرف نظر نماهید. قبل از آن که دوآ را بخورید، باید باداکترمربوطه مشوره نماهید. از شما خواهش میشودکه از مقررات بررسی احتیاطی که تقریبآ – ۱۰ بار – ۳ بار آن سونوګرافی اند،
استفاده نماهید. هرچه زودترباید یک قابله پیدا نماهید، تا اینکه او از شما دردوره بارداری بدرقه نماید. در بسیاری موارد این قابله شماراهم بعد ازتولد طفل شما به
کمک میکند. همه معالجات که در چوکات مقررات بر رسی احتیاطی صورت میګیرند ومصارفکمک های قابله قبل وبعد از و دت به شمارایګان اند.

۲ ۰در هفته های اول شاید مشک ت مثل خستګی، دلبدی وبیقراری به شما پیدا شود. بدن شما باید به تعغیرات که به اساس حمل به وجود میآیند، عادت نماید. قابله و یا داکتر زنها دراینجا به شما کمک مینمایند. به زیګنال/ع مات بدن خودګوش بدهیدوبعضآ یک تفریح کوتاه نماهید. عمومآحرکت کردن متواتردرهوای آزاد برای حملداران خیلی مفید است. توجه نماهید که بار سنګین را بلند نکید.

۳ ۰ در۳ ماه اول حمل میتوان تداوی قبل ازتولد طفل(پرینتال دیاګنوستیک) راانتخاب نمود. لطفآ به وقت مناسب یک کورس آمادهګی تولد را انتخاب نماهید. اینکه کدام بیمارستان تولد را انتخاب مینماهید، میتوانید ازاط عات انجمن شفاخانه ویا قابله بدست آرید. تا اینکه خودرا راحت حس نماهید واط ع داشته باشید که به کدام بیمارستان جهت ولد طفل خود بروید. حق انتخاب بیمارستان تولد را دارید.

۴ ۰ استفاده ازخدمات اجتماعی، مثل رفع احتیاج بیشتر، کمک مالی، لباس بارداری و لباس طفل مربوط به درجه اجازه اقامت شما میباشد.دراین باره ازمشاوره بابارداران اط ع به دست آورده میتوانید. ازانجا هم اط عات درباره کمک ازبودجه بنیاد ازحاصل کرده میتوانید. مث کمک از بنیاد فدرال به مادر وطفل. اګر کار نماهید، حق حمایت مادر، حمایت فسخ قرارداد کار، حمایت نفع زنان و زایمان و مرخصی کار والدین را دارید.

۵ ۰ به لباس های اولی طفل ضرورت دارید. منطقی است که: جایخواب طفل با تشک روجاهی، پد ضد آب، جابرای پاک نمودن طفل خود،سطل پوشک،کاسه آب،لیف، ۲ درجن لته نوتولد ها،حاله درجه حرارت،کریم (بدون عطر،رنګ وموادکانضرفی) برای پاهین کودک و ګادی طفل. لباس کودک: ۱-۲ رخت خواب، ۱ لحاف، ۵ دریشی طف نه، پیراهن ه ۵ پطلون طف نه، ۵ پیراهن ها کوتا آستین و جاکت، ۲ جوره جراب، ۱ ک ه، ۱-۲ کرتی طف نه، جمپ سویت کودک.

شیردادن: ۲ سینه بند شیردادن ودر صورت ضرورت پد سینه بند، اګرشیراز سینه به طفل داده نشود، غذا بوتلی: ۴ بوتل شیربا چوشک درجه ۱، برس بوتل شوهی، ۱ پاکت شیراول طفل. شما میتوانید بسیاری اشیآ را از لی می یعنی دست دو بخرید. لباس های نوراهم باید قبل ازاستفاده خوب بشوهید. اګرشما اسباب اول طفل را دروطن خود تهیه کرد ه باشید، میتوان در این باره با قابله و یا با کسانیکه تازه مادرشده اند، صحبت نماهید.

۶ ۰ لطفآ به غذای طفل خودتوجه خاص نماهید- که آیااوراشیرازسینه ویااز بوتل میدهید. شیردادن ازسینه صحت وراحت به مادرو به طفل است. شیرمادرکامل به ضروریات طفل تهیه شده است، مقداروحرارت آن همیش آماده است،ورایګان است، سیستم امنی طفل راتقویه واز الرجی/حساسیت جلوګیری میکند. اګرامکان شیردادن راندارید، بازهم میتوان طفل خورا بهینه غذا بدهید. درآلمان غذا فوق العاده برای اطفال وجود دارد، که کام -همه ضروریات - اورارفع میکند. لطفآ در این باره با مشاور یا مشاوره خود صحبت نماهید.

۷ ۰ لطفآدراواخرماهای بارداری خود باید یک معاینه خانه یک داکتراطفال رادرنزدیک خود پیدا نماهید.اګردرآن جا زبان شماراهم بدانند، خیلی خوب میشود.در انجا میتوانید معاینات جلوګیری از امراض وغیره - فورزورګه ونترزوخونګ – (۲-۳-۱۰ روزګی و ۵-۴-۳ هفتګی) صورت میګیرد.داکتر اطفال طفل شمارا تا اینکه بالغ شود درسوال های صحی بدرقه میکند...

۸ ۰ تقریبآ ۶ هفته قبل از و دت باید کیسه بیمارستان راآماده کرده باشید: برګه مادر، کارت بیمه/کسب ازینه، سند تولد، سند ازدواج،لباس ها تبدیلی، شناسنامه/اوسوایز، جراب های ګرم، لباس وقت تولد(تیشارت یا لباس خواب)، ظروف شستن ولوازم آرایش وبهداشتی. بعد ازو دت حادی ۳ روزوبعد ازسیزاری/عمل، تقریبآ ۵ روزدربیمارستان میمانید. میتوانید یک کمره ویا یک موبایل باخود بګیریدتاعکس های ارزان وبه شماخیلی باارزش، ازطفل بګیرید.

۹ ۰ زوج های که ازدواج نکردند باید قبل ازتولد طفل ازمحضر/دفترازدواج ویاازاداره جوانان برګه اصلیت پدری را تقاضا نمایند.

۰۱۰ اګر طفل دیګربه خانه دارید، لطفآ یک شخصی راجهت سرپرستی اوتا اینکه از بیمارستان برګردید، تهیه نماهید.و ترانسپورت خودرا تا بیمارستان هم باید طرح کرده باشید (تکسی، بس ویاشخصی که شماراببرد).

۱۱ ۰ در اواخر بارداری کارهای روزمره خیلی طاقت فرسا میشود. بعضی بارداران سوزش معده پیدامیکنند، به پشت دردی و نارام خوابی دچار میشوند. مګربه زودی آرزوی شمابرآورده شده وطفل خودرادربغل میګیرید. اګرقبل از وقت خونریزی ، درد و یاامنیوریکسس داشتید، بایدبدون وقفه به داکتر یا قابله مراجعه نماهید.

شماره تلفون راهنما اولی بدست میآرند- اګر بخواهند :08004040020 میباشد (نیاز فوری به بارداران). بارداران از آنجا به ۱۷زبان ورایګان مشوره بدون ذکر اسم و کام محرمانه هم این کار صورت میګیرد.

ما به شما در دوره بارداری وو دت موفقیت میخواهیم.

CookieHinweis

[DE] Die auf dieser Website verwendeten Cookies dienen ausschließlich der technischen Bereitstellung des Webangebotes. | [EN] The cookies used on this website serve exclusively for the technical provision of the web offer.